MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
Header Image
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันลงพื้นที่จ. ประจวบคีรีขันธ์
watermark

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมกันลงพื้นที่จ. ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ร่วมกันลงพื้นที่จ. ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพบปะหารือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีบ้านหนองปุหลก
และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่ ตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” รวมทั้ง รับฟังปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ได้มอบ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินการจัดทำการถ่ายทอดเรื่องราวสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Content Marketing และ Story telling)
เพื่อสร้างความโดดเด่น เพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้า/บริการของชุมชน ยกระดับสินค้า/บริการของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
และมอบสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อยอดการพัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 279,473