MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
Header Image
นางสาวนุสรา กาญจนกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจราชการจังหวัดชุมพร
watermark

นางสาวนุสรา  กาญจนกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจราชการจังหวัดชุมพร  


               เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2565 นางสาวนุสรา กาญจนกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดผลไม้ จังหวัดชุมพร และผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร 
                จากนั้น ผู้ตรวจราชการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการ ผลิต การตลาด และรับฟังปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
               - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางสน อำเภอปะทิว
               - หลาดกล้วยพ่อตาหินช้าง อำเภอท่าแซะ
               - สวนทวีทรัพย์ อำเภอปะทิว
               - วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ท่ามะพลา อำเภอหลังสวน
               - สวนรัชเวทย์ อำเภอหลังสวน
               - ตลาดมรกต ตลาดกลางผักและผลไม้ อำเภอหลังสวน
               


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 279,453