MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
นางสาวนุสรา กาญจนกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
watermark

นางสาวนุสรา  กาญจนกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
เข้าร่วมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการ
เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
จำนวนการเข้าชม : 343,682