MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อวางแผนการส่งเสริมสินค้า “พะเยา มีดี”
watermark

นางลลิดา  จิวะนันทประวัติ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่อำเภอเชียงคำ  อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
เพื่อวางแผนการส่งเสริมสินค้า “พะเยา มีดี”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นางลลิดา   จิวะนันทประวัติ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  ลงพื้นที่อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
เพื่อวางแผนการส่งเสริมสินค้า “พะเยา มีดี” ให้ติดตลาด โดยพบปะหารือร่วมกับผู้ประกอบการ  จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ผู้ประกอบการ
อ้ายเก๊าหมี่กรอบลำไย อำเภอเชียงคำ ผู้ประกอบการ กาละแมโบราณ อำเภอเชียงคำ กลุ่มผ้าปักม้ง บ้านใหม่รุ่งทวี อำเภอภูซาง กลุ่มหัตถกรรมกระเป๋าสาน
จากหญ้าแฝก อำเภอภูซาง พร้อมแนะการเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ได้แก่ เครื่องหมายรับรองคุณภาพ การยืดอายุการเก็บรักษา  และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ในการผลักดันสินค้า “พะเยามีดี” ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 169,875