MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
การสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ฉบับปรับปรุง 2565” ในรูปแบบออนไลน์
watermark

ด้วยสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ฉบับปรับปรุง 2565” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีลายละเอียด  ดังนี้


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 822,765